Zmluvné podmienky

1. Servis vydá prístroj po predložení tohoto potvrdenia o prevzatí prístroja. Pri strate potvrdenia bude prístroj vydaný po predložení platného OP.

2. Servis vykoná opravu podľa platných predpisov vo vyznačenej lehote.

3. Servis nezaručuje vykonanie opravy prístrojov značiek, ktoré nie sú zahrnuté v zameraní servisu. V tomto prípade bude vyúčtovaný poplatok príjmu a výdaja, pri zistení stavu a závady prístroja aj príslušné položky podľa cenníka servisu.

4. Pri odstúpení zákazníka od objednávky opravy z dôvodu nerentabilnosti opravy, bude vyúčtovaný poplatok príjmu, výdaja a položiek zahŕňajúcich zistenie stavu prístroja.

5. Ak zákazník svojvolne odstúpi od zmluvy o oprave pred jej začatím, bude vyúčtovaný poplatok príjmu a výdaja. V prípade prerušenia už prebiehajúcej opravy budú vyúčtované aj položky už realizovaného výkonu práce, vrátane použitého materiálu.

6. V prípade odmietnutia zaplatenia vyúčtovanej sumy pri preberaní prístroja , servis prístroj nevydá.

7. Prístroj v záruke opraví servis zadarmo, len ak sú splnené podmienky: platný a riadne vyplnený záručný list, neporušené zaplombovanie, nie je cudzí zásah, závada nie je spôsobená mechanickým poškodením, nesprávnym používaním a nevhodnými prevádzkovými podmienkami. O počet dní v oprave( deň prijatia do opravy - deň dokončenia opravy , vyznačené na rube záručného listu) sa predlžuje záručná lehota. Pri oprave v predlženej lehote musí zákazník predložiť doklad o oprave a záručný list s vyznačeným predlžením. Ak nie sú podmienky splnené, vykoná servis opravu ako mimozáručnú s vyúčtovaním podľa cenníka servisu.

8. Pri mimozáručných opravách poskytuje servis na vykonanú opravu stanovenej závady, 3-mesačnú záruku. Táto záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia prístroja zákazníkom. Po uplynutí sa opakovanie tej istej závady považuje za nový skutkový stav.

9. Vzhľadom na zložitosť prístrojov, môže sa v priebehu servisom poskytnutej záručnej lehoty závada opakovať. Túto zákazník reklamuje v servise, ktorý opravu vykonal. Oprávnenosť reklamácie zákazník dokladuje potvrdením o prevzatí a zaplatení opravy a uvedením dôvodu reklamácie. Pri neoprávnenej reklamácii(uplynutie záručnej lehoty, cudzí zásah do prístroja, porušenie zaplombovania, používanie v nevhodných podmienkach, zistenie závady, ktorú prístroj pri predchádzajúcej oprave nevykazoval, napriek rovnakým vonkajším prejavom)nebude reklamácia uznaná a výkon opravy bude vyúčtovaný vrátane materiálu k zaplateniu.

10. Pri mimozáručných opravách servis vydá výmenné vadné diely, len ak táto požiadavka bola dohodnutá pri prijímaní prístroja do opravy.

11. Ak zákazník neprevezme prístroj po uplynutí posledného dňa stanovenej alebo predlženej doby do 1 mesiaca, má servis právo účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 0,5 EUR za každý deň omeškania. Ak si zákazník nevyzdvihne prístroj ani v lehote ďalších 6 mesiacov po dni uplynutia tohoto mesiaca, zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí s jeho odpredajom tretej osobe.

12. Zákazník súhlasí s poskytnutím osobných údajov a údajov o oprave garantovi značky za účelom kontroly kvality , rýchlosti a spokojnosti s vykonanou opravou.